Společnost pro talent a nadání

Kolektivní člen mezinárodní společnosti " EUROPEAN COUNCIL FOR HIGH ABILITY "


CÍLE STaN
 
 

 
CÍLE STaN :

Společnost pro talent a nadání (STaN) vznikla na základě praktické potřeby a osobních zkušeností se vzděláváním nadaných dětí v bývalém Československu. Byla sice založena jako pobočka mezinárodní společnosti ECHA (European Council for High Ability, its study and development), ale principy, které měla zakladatelka československé pobočky šířit u nás, byly zakladatelům STaN natolik blízké, že se ochotně pustili do práce.

Problémy, které měly nadané děti (nuda, osamělost, nepochopení, zesměšnování, šikana, deprese, nebo alespoň ztráta motivace ke vzdělávání, apod.) v tehdejší škole, přetrvávají v mnoha případech dodnes, vzdor tomu, že v celém vzdělávacím systému nastal výrazný posun k lepšímu. V poslední době pozorujeme častejší výskyt „jemnějších variant“ této problematiky. Premianti prestižních škol, dokonce i vítězové souteží, kteří se dožadují náročnejší a zajímavější výuky, případně chtějí diskutovat s vedením školy o kvalitě vzdělávání, často narážejí na rozhořčení dotčených a odmítání legitimity výhrad i jakékoli diskuse na toto téma. Dalším okruhem problémů je exploatace nadaných žáku k reprezentaci školy, která ale není kompenzována podporou osobního rozvoje mimořádného nadání dotyčného žáka. Stává se, že takový student má (vzdor vynikajícímu prospěchu) problém s uvolněním z výuky k účasti ve vyšším kole mezinárodní souteže, do kterého úspěšně postoupil.

Vedle výše popsaných problémů dětí, které nevykazují známky vývojových poruch učení a chování nebo dokonce patologie, existuje početná skupina dětí s tzv. „dvojí výjimečností“, u kterých se oba tyto výrazné okruhy problémů vyskytují zároveň. Problémy těchto dětí jsou často velmi obtížně řešitelné a „návod“ pro práci s nimi prakticky neexistuje, neboť na „osvědčené“ metody práce s dětmi s poruchami učení a chování tyto děti vetšinou „nezabírají“. Navíc u nich často dochází ke stupňujícím se výchovným problémům.

Je stále více učitelů a psychologů, kteří se zajímají o problematiku nadaných a hledají odborné informace. Obvykle je k tomu motivuje setkání se skutečným případem, který se vymyká jejich dosavadním zkušenostem a „nezabírá“ na osvědčené postupy.

Zároveň však stále ještě existuje řada škol a učitelů, kteří nejsou ochotni připustit, že nadaní by mohli mít nějaké problémy, ani že by bylo zapotřebí způsob práce modernizovat.

Stále zůstává armáda „zásadových“ odpůrců péče o nadané, kteří nejenže nejsou motivováni dovědět se něco bližšího o problematice, ale dokonce „z principu“ odmítají na toto téma komunikovat a vzdělávat se.

Výsledkem jsou (v každém ročníku) minimálně stovky (odhadem spíše tisíce) případů neúspěšného vzdělávacího procesu, který navíc zatěžuje jak dítě a jeho rodinu, tak (většinou, ale ne ve všech případech) pedagoga a celou třídu, ve které se „problémový žák“ vyskytuje. Výsledky vynaloženého úsilí neodpovídají učitelově námaze, o realizaci potenciálu a vztahu ke vzdělávání dotyčného žáka a jejich důsledcích nemluvě.

Nové změny ve školské legislativě prinášejí zlepšení alespoň pro ty učitele, kteří chtěli mimořádně nadaným dětem pomoci netradičním řešením jejich problému, ale netroufli si vybočit z předepsaných mezí. Pomohou i dosavadním odpurcům různých opatření v péči o nadané tím, že budou určitou iniciativu vyžadovat. Přesto ale zůstává velká část problémů neřešena, neboť o nich tvůrci legislativních změn patrně vůbec neuvažovali.

Největším a nejdůležitejším okruhem problémů k řešení pak zůstává i nadále informovanost.

Patří sem především vzdělávání učitelů a psychologů v práci s nadanými, ale i vzájemná komunikace rodičů a škol. Také je velmi potřebné vytváření informačních sítí , spojujících odborníky (učitele, psychology a další), rodiče i studenty samotné, v rámci celé ČR i se zahraničními partnery.

Na Společnost pro talent a nadání, konkrétně na její předsedkyni PhDr. Evu Vondrákovou, se obracejí rodiče z celé CR se žádostí o radu a pomoc pri řešení problémů, spojených s výchovou a vzděláváním jejich dětí. Stoupá i počet učitelů a psychologů, kteří mají zájem o řešení konkrétních případů nebo o vzdělávání v této problematice.

Činnost STaN vychází ze skutečných potřeb školské veřejnosti. Je založena na neustále aktualizovaných odborných znalostech, získaných studiem i spoluprací s významnými zahraničními odborníky a na dlouhodobých zkušenostech z práce s nadanými.

V současné době se STaN, resp. její předsedkyně podílí zejména na řešení prípadů, které se vymykají ze státem nabízených možností nebo je jejich rešení teoreticky v rámci platné legislativy, ale jeho realizace je ve stávajících podmínkách příliš obtížná. O radu žádají také rodiče čím dál, tím mladších dětí. Zčásti jsou si vědomi významu útlého a předškolního věku pro rozvoj nadání dítěte, v některých případech chtějí své dítě ušetřit problémů, které coby nadané děti prožívali ve škole oni sami a někdy už vycházejí z negativních zkušeností s „nekompatibilitou“ svého dítěte s mateřskou školkou.

Za nejdůležitejší část činnosti STaN tedy považujeme posílení možnosti vytvářet informační sítě a komunikovat s rodiči, učiteli a dalšími odborníky i nadanými žáky a studenty z celé ČR i ze zahraničí.

Přípravný výbor Společnosti pro talent a nadání začal pracovat už na jaře 1989. Od té doby se uskutečnilo více než 50 odborných seminářů („pracovních dnů“ STaN-ECHA“), více než 100 setkání Klubu rodičů nadaných dětí (současné č íslování začalo až s přemístěním „Klubu“ do FZŠ Chlupova) a po dva školní roky existovaly také Kluby bystrých a zvídavých dětí. Členové STaN-ECHA se dle svých možností zúčastňovali pravidelných mezinárodních konferencí ECHA a díky neformální spolupráci se svými zahraničními kolegy udržují informovanost o aktuálním vývoji péče o nadané ve světe. Prostřednictvím výše zmíněných setkání, kurzů a publikační činnosti se snaží předávat tyto poznatky naší odborné i laické veřejnosti.

STaN získala zázemí v mateřské škole Rozmarýnek, Chlupova 1799, na sídlišti Lužiny v Praze 5, hned vedle FZŠ Chlupova 1 800, ve které se konají setkání Klubu rodičů.

 Vytvořeno 2005-05-18
Aktualizováno 2005-12-03
© Tomáš Menčík